Aktivite: Bir proje süresince gerçekleştirilen işin ayrı, planlanmış bir kısmı.

Ana Zaman Çizelgesi (Master Schedule): Başlıca teslimatları, iş kırılım yapısı bileşenlerini ve anahtar kilometre taşlarını tanımlayan özet düzeyinde bir proje zaman çizelgesi.

Anlaşmalar (Agreements): Bir projenin başlangıçtaki amaçlarını tanımlayan herhangi bir belge veya iletişim. Bu bir sözleşme, mutabakat zaptı (MOU), anlaşma mektupları, sözlü anlaşmalar, e-posta vb. şeklinde olabilir.

Arttırımsal (Incremental) Yaşam Döngüsü: Teslimatın, önceden belirlenmiş bir zaman çerçevesi içinde art arda işlevsellik ekleyen bir dizi yineleme yoluyla üretildiği uyarlanabilir bir proje yaşam döngüsü. Teslimat, yalnızca son yinelemeden sonra tamamlanmış sayılacak gerekli ve yeterli yeteneği içerir.

Bütçe: Proje veya herhangi bir iş kırılım yapısı bileşeni veya herhangi bir program etkinliği için onaylanmış tahmin.

Değişiklik (Change): Resmi olarak kontrol edilen herhangi bir teslimatta, proje yönetimi planı bileşeninde veya proje belgesinde yapılan modifikasyon.

Denetleme (Inspection): Bir iş ürününün belgelenmiş standartlara uygun olup olmadığını belirlemek için incelenmesi.

Doğrulama (Verification): Bir ürün, hizmet veya sonucun bir yönetmeliğe, gereksinime, spesifikasyona veya dayatılan koşula uygun olup olmadığının değerlendirilmesi.

Eşik (Threshold): Ulaşılması durumunda önlem alınmasını gerektiren bir sınırı temsil eden, ölçülebilir bir proje değişkeninin önceden belirlenmiş değeri.

Gantt Şeması: Faaliyetlerin dikey eksende listelendiği, tarihlerin yatay eksende gösterildiği ve faaliyet sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerine göre yerleştirilmiş yatay çubuklar olarak gösterildiği zamanlama bilgilerinin çubuk grafiği.

Geçerleme (Validation): Bir ürünün, hizmetin veya sonucun müşterinin ve diğer tanımlanmış paydaşların ihtiyaçlarını karşıladığına dair güvence.

Gereksinim: Bir iş ihtiyacını karşılamak için bir ürün, hizmet veya sonuçta bulunması gereken koşul veya yetenek.

Hata: Bir proje bileşenindeki, bileşenin kendi gereksinimlerini veya spesifikasyonlarını karşılamadığı ve onarılması veya değiştirilmesi gereken bir kusur veya eksiklik.

Hata Payı (veya Tolerans): Bir kalite gereksinimi için kabul edilebilir varyasyonun sayısal açıklaması.

Histogram: Sayısal verilerin grafiksel gösterimini gösteren bir çubuk grafik.

Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (Service Level Agreement – SLA): Bir hizmet sağlayıcı (iç veya dış) ile son kullanıcı arasında, hizmet sağlayıcıdan beklenen hizmet düzeyini tanımlayan bir sözleşme.

İş Kırılım Yapısı (WBS): Proje hedeflerine ulaşmak ve gerekli çıktıları yaratmak için proje ekibi tarafından gerçekleştirilecek toplam iş kapsamının hiyerarşik bir şekilde ayrıştırılması.

İş paketi: Maliyet ve sürenin tahmin edildiği ve yönetildiği iş kırılım yapısının en alt seviyesinde tanımlanan iş.

İş Tanımı veya Çalışma Beyanı (Statement of Work – SOW): Proje tarafından teslim edilecek ürün, hizmet veya sonuçların hikayesel açıklaması.

Kalite: Bir dizi doğal özelliğin gereksinimleri karşılama derecesi.

Kalite Kontrol: Performansı değerlendirmek ve proje çıktılarının eksiksiz, doğru ve müşteri beklentilerini karşıladığından emin olmak için kalite yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesinin sonuçlarının izlenmesi ve kaydedilmesi süreci.

Kapsam Kayması (Scope Creep): Zaman, maliyet ve kaynaklarda ayarlamalar yapılmadan ürün veya proje kapsamının kontrolsüz genişletilmesi.

Kapsam Temel Çizgisi (Scope Baseline): Kapsam beyanının, iş kırılım yapısının (WBS) ve bununla ilişkili iş kırılım yapısı sözlüğünün resmi değişiklik kontrol prosedürleri kullanılarak değiştirilebilen ve gerçek sonuçlarla karşılaştırma için temel olarak kullanılan onaylanmış versiyonu.

Kaynak: Projeyi tamamlamak için gereken bir ekip üyesi veya herhangi bir fiziksel öğe.

Kaynak Takvimi: Her bir kaynağın mevcut olduğu çalışma günlerini ve vardiyaları tanımlayan bir takvim.

Kaynak Yöneticisi: Bir veya daha fazla kaynak üzerinde yönetim yetkisine sahip olan kişi.

Kısıt (Constraint): Bir projenin, programın, portföyün veya sürecin yürütülmesini etkileyen sınırlayıcı bir faktör.

Kilometre taşı: Bir proje, program veya portföydeki önemli bir nokta veya olay.

Konfigürasyon Yönetim Sistemi: Proje çıktılarını izlemek ve bu çıktılarda yapılan değişiklikleri izlemek ve kontrol etmek için kullanılan prosedürler koleksiyonu.

Kontrat (veya Sözleşme): Satıcıyı belirtilen ürünü, hizmeti veya sonucu sağlamakla, alıcıyı ise bunun için ödeme yapmakla yükümlü kılan, karşılıklı olarak bağlayıcı bir anlaşmadır.

Kök Neden Analizi (veya Sorun Kaynağı Çözümlemesi): Bir varyansa, kusura veya riske neden olan temel nedeni belirlemek için kullanılan analitik bir teknik.

Kritik Yol: Bir projedeki en uzun yolu temsil eden ve mümkün olan en kısa süreyi belirleyen faaliyetler dizisi.

Müşterinin Sesi (Voice of the Customer): Müşteri taleplerini proje/ürün geliştirmenin her aşaması için uygun teknik gereksinimlere dönüştürerek müşteri gereksinimlerini gerçek anlamda yansıtan ürün, hizmet ve sonuçları sağlamak için kullanılan bir planlama tekniği.

Öğrenilmiş Dersler: Gelecekteki performansı iyileştirmek amacıyla proje olaylarının geçmişte nasıl ele alındığını veya gelecekte nasıl ele alınması gerektiğini gösteren, bir proje sırasında kazanılan bilgi.

Öngörücü (Predictive) Yaşam Döngüsü: Proje kapsamının, süresinin ve maliyetinin yaşam döngüsünün erken aşamalarında belirlendiği bir proje yaşam döngüsü biçimi.

Paydaş: Bir proje, program veya portföyün bir kararını, faaliyetini veya sonucunu etkileyebilecek, bunlardan etkilenebilecek veya kendisinin bundan etkilendiğini algılayabilecek kişi, grup veya kuruluş.

Portföy: Stratejik hedeflere ulaşmak için grup olarak yönetilen projeler, programlar, yan portföyler ve operasyonlar.

Portföy Yönetimi: Stratejik hedeflere ulaşmak için bir veya daha fazla portföyün merkezi yönetimi.

Program: Bireysel olarak yönetilmesiyle elde edilemeyecek faydalar elde etmek amacıyla koordineli bir şekilde yönetilen ilgili projeler, yan programlar ve program faaliyetleri.

Program Yönetimi: Program hedeflerine ulaşmak ve program bileşenlerinin ayrı ayrı yönetilmesiyle elde edilemeyen faydaları ve kontrolü elde etmek için bilgi, beceri ve ilkelerin bir programa uygulanması.

Proje: Benzersiz bir ürün, hizmet veya sonuç yaratmak için üstlenilen geçici bir çaba.

Proje Ekibi: Proje hedeflerine ulaşmak için proje çalışmasının gerçekleştirilmesinde proje yöneticisine destek veren bireylerden oluşan bir grup

Proje Fazı: Bir veya daha fazla teslimatın tamamlanmasıyla sonuçlanan, mantıksal olarak ilişkili proje faaliyetlerinin bir koleksiyonu.

Proje Kapsamı: Belirtilen özellik ve işlevlere sahip bir ürün, hizmet veya sonuç sunmak için gerçekleştirilen çalışma.

Proje Takvimi (Project Calendar): Planlanan faaliyetler için uygun olan çalışma günlerini ve vardiyaları tanımlayan bir takvim.

Proje Yaşam Döngüsü: Bir projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar geçtiği aşamalar dizisi.

Proje Yöneticisi (PY): Proje hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan ekibe liderlik etmek üzere projeyi yürüten kuruluş tarafından atanan kişi.

Proje Yönetimi: Proje gereksinimlerini karşılamak için bilgi, beceri, araç ve tekniklerin proje faaliyetlerine uygulanması.

Proje Yönetimi Bilgi Kılavuzu: Proje yönetimi mesleği içindeki bilgiyi tanımlayan bir terim. Proje yönetimi bilgi kılavuzu, yaygın olarak uygulanan kanıtlanmış geleneksel uygulamaların yanı sıra meslekte ortaya çıkan yenilikçi uygulamaları da içerir.

Proje Yönetimi Bilgi Sistemi: Proje yönetimi süreçlerinin çıktılarını toplamak, entegre etmek ve yaymak için kullanılan araç ve tekniklerden oluşan bir bilgi sistemidir.

Proje Yönetim Ekibi: Proje yönetimi faaliyetlerine doğrudan katılan proje ekibi üyeleri.

Proje Yönetim Ofisi (PYO): Projeyle ilgili yönetişim süreçlerini standartlaştıran ve kaynakların, metodolojilerin, araçların ve tekniklerin paylaşımını kolaylaştıran bir yönetim yapısı.

Proje Yönetim Planı: Projenin nasıl yürütüleceğini, izleneceğini, kontrol edileceğini ve kapatılacağını açıklayan belge.

Proje Zaman Çizelgesi: Planlanan tarihler, süreler, kilometre taşları ve kaynaklarla bağlantılı faaliyetleri sunan bir zamanlama modelinin çıktısı.

Prototipler: Beklenen ürünün fiili olarak oluşturulmadan önce çalışan bir modelini sağlayarak gereksinimler hakkında erken geri bildirim alma yöntemi.

Risk: Gerçekleşmesi durumunda bir veya daha fazla proje hedefi üzerinde olumlu veya olumsuz etkisi olan belirsiz bir olay veya durumdur.

Risk Azaltma (Risk Mitigation): Proje ekibinin bir tehdidin ortaya çıkma olasılığını veya etkisini azaltmak için harekete geçtiği bir risk yanıt stratejisi.

Sorun (Issue): Proje hedeflerini etkileyebilecek mevcut olumsuz bir durum.

Sponsor: Proje, program veya portföy için kaynak ve destek sağlayan ve başarının sağlanmasından sorumlu olan kişi veya grup.

Şablon: Bilgi ve verileri toplamak, düzenlemek ve sunmak için tanımlanmış bir yapı sağlayan, önceden tanımlanmış bir formatta kısmen tamamlanmış bir belge.

Tehdit: Bir veya daha fazla proje hedefi üzerinde olumsuz etkisi olabilecek bir risk.

Teknik: Bir ürün/sonuç üretmek veya bir hizmet sunmak amacıyla bir faaliyeti gerçekleştirmek için bir insan kaynağı tarafından kullanılan ve bir veya daha fazla araç kullanabilen tanımlanmış sistematik bir prosedürdür.

Temel Çizgi (Baseline). Bir iş ürününün yalnızca resmi değişiklik kontrol prosedürleri yoluyla değiştirilebilen ve gerçek sonuçlarla karşılaştırma için temel olarak kullanılan onaylanmış versiyonu.

Temel Kurallar (Ground Rules): Proje ekibi üyelerinin kabul edilebilir davranışlarına ilişkin beklentiler

Teslimat: Bir süreci, aşamayı veya projeyi tamamlamak için üretilmesi gereken herhangi bir benzersiz ve doğrulanabilir ürün, hizmet veya sonuç.

Uyarlanabilir (Adaptive) Yaşam Döngüsü: Yinelemeli veya arttırımsal bir proje yaşam döngüsü.

Ürün: Üretilen ve kendi başına bir son öğe veya bir bileşen öğesi olabilen bir eser.

Ürün Yaşam Döngüsü: Bir ürünün konseptten teslimata, büyümeye, olgunluğa ve emekliliğe kadar olan gelişimini temsil eden aşamalar dizisi.

Varsayım: Planlama sürecinde kanıt veya kanıt olmaksızın doğru, gerçek veya kesin olduğu düşünülen bir faktör.

Varyans: Bilinen bir taban çizgisinden veya beklenen değerden ölçülebilir bir sapma.

Veri (Data): Ayrık, organize edilmemiş, işlenmemiş ölçümler veya ham gözlemler.

Yinelemeli (Iterative) Yaşam Döngüsü: Proje kapsamının genellikle proje yaşam döngüsünün başında belirlendiği, ancak zaman ve maliyet tahminlerinin proje ekibinin ürüne ilişkin anlayışı arttıkça rutin olarak değiştirildiği bir proje yaşam döngüsü. Yinelemeler, ürünü bir dizi tekrarlanan döngü yoluyla geliştirirken, artışlar ürünün işlevselliğine art arda katkıda bulunur.

Yeniden İşleme (Rework): Arızalı veya uygun olmayan bir bileşenin gereksinimlere veya spesifikasyonlara uygun hale getirilmesi için gerçekleştirilen eylem.

Zaman Çizelgesi Aracı: Bir zaman çizelgesi yönteminin uygulanmasını destekleyen ve zaman çizelgesi bileşen adlarını, tanımlarını, yapısal ilişkilerini ve formatlarını sağlayan bir araç. (MS Project, Primavera, Asana, vb.)

Zaman Çizelgesi Temel Çizgisi (Schedule Baseline): Resmi değişiklik kontrol prosedürleri kullanılarak değiştirilebilen ve gerçek sonuçlarla karşılaştırmanın temeli olarak kullanılan bir program modelinin onaylanmış versiyonu.