KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKAMIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, PRANDPR (Projects and Products) (bundan sonra Şirket olarak ifade edilecektir) tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda Şirketimiz, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

 

Veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda yer alan verileriniz işlenebilmektedir.

Ad-Soyad, Telefon Numarası, Adres, E-Posta Adresi, Fatura Bilgileri,

 

A.Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Şirket olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak kullanılacaktır.

B.Kişisel Verileriniz Ne Şekilde İşlenebilecektir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, şirketimizle paylaştığınız özel nitelikteki bilgiler tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verileriniz;

 • Eğitim, etkinlik, çalıştay, seminer gibi faaliyetlerin gereği gibi ifa edilmesi,
 • Etkinlikler sonunda katılım ve/ya başarı sertifikaları düzenlenebilmesi,
 • Duyurulardan ziyaretçilerin haberdar edilmesi,
 • Aldığınız hizmet karşılığında faturalandırma yapılabilmesi
 • Şirketsel faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,

amacıyla işlenebilecektir.

C.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Paylaştığınız kişisel veriler sitemiz üzerinden bıraktığınız mesajlara yanıt verebilmek, duyurulardan ve gelişmelerden sizleri haberdar edebilmek, yasal gereklilik olan faturalarınızı kesebilmek, adli ve idari mercilerce talep edilen veri saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunabilmek gibi amaçlarla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenecektir.

 

D.Kişisel Verilerinizi Aktarabileceğimiz Kişi veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
 • Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler ve sair gerçek veya tüzel kişilere,

yalnızca ihtiyaç durumunda, işlenme amacı ile ölçülü ve ancak mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde aktarılabilecektir.

 

E.Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanmaktadır?

Kişisel verileriniz internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, çağrı merkezi gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies) vb aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

 

 F.Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel bilgileriniz mevzuat gereğince daha uzun bir saklama süresinin gerekli kılınmadığı ya da buna izin verilmediği takdirde yukarıda özetlenen amaçları yerine getirmek üzere gerekli olan 2 (iki) yıl boyunca saklanacak ve sonra Kanuna uygun şekilde silinecek veya anonim hale getirilecektir.

 

H.Rızanın Geri Alınması

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak verilmiş olan açık rızanız, söz konusu rıza yazılı olarak geri alınana kadar geçerliliğini korumaktadır. Dilediğiniz zaman, kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin rızanızı geri aldığınızı ve ilgili kişisel verilerinizin artık kullanılmamasını istediğinizi iletebilirsiniz.

 

I.KVKK Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. Kişilere, yukarıda sayılan 5. ve 6. maddeler uyarınca, yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız mevcuttur.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak “Kızılırmak Mah. Dumlupınar Blv. No:3CI-160 Next Level, Çankaya/ANKARA” adresine ya da info@prandpr.com e-posta adresine veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Talebiniz en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacaktır. İşlemin bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan tarife uyarınca tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

J.Kişisel Verilerinizin Korunması

Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.